ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์ วิชางานฝึกฝีมือ1

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วยการเรียนรู้

บทที่ 1
บทที่ 2 การวัดความยาวและวัดมุม 
บทที่ 3 การขีดหมาย การนำศูนย์ และการตอกเครื่องหมาย 
บทที่ 4 งานสกัด 
บทที่ 5 งานตะไบ
บทที่ 6 งานเลื่อย
บทที่ 7 งานเชื่อมโลหะ
บทที่ 8 งานพับ
บทที่ 9 งานตีขึ้นรูปโลหะ 

คุณลักษณะรายวิชา

คุณลักษณะรายวิชา
จุดประสงค์รายวิชา         1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น         2. ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย         3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา         1. เตรียมเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้นตามคู่มือ         2. วัดและร่างแบบชิ้นงานโลหะ         3. แปรรูปและประกอบชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องมือกลทั่วไป         4. ลับคมตัดเครื่องมือกลทั่วไป         5. หล่อชิ้นงานตามแบบกำหนด


คำอธิบายรายวิชา

        ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานท าเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานหล่อเบื้องต้น และการประกอบ ชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน